Mater formosa

 

Milí farníci!

Měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, tradičně zahájíme prvomájovou mší svatou, při níž bude vystaven originál milostné sošky Panny Marie z Hejnic – „Mater formosa“. Soška prošla minulý rok náročným restaurováním – po několika staletích ji můžeme obdivovat v její původní překrásné polychromii. Mše svatá bude v pondělí, 1. května v 15:00 hod. – přijdou též pěší poutníci z polské farnosti Bogatynia.

sobotu 6. května v 10:30 hod. se v hejnické bazilice bude konat Mezinárodní pouť smíření – mše svatá ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato pouť je poděkováním za ukončení II. světové války, a prosbou za mír, který svěřujeme Panně Marii, Prostřednici všech milostí. Hlavním celebrantem letos bude Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze. Zpívat bude chrámový sbor od sv. Antonína Paduánského pod vedením sbormistra Bohuslava Eliáše. Po mši jste všichni zváni na poutní občerstvení (poutní guláš) do areálu MCDO.

V sobotu 13.5. v 16:30h vzpomeneme památku Panny Marie Fatimské. Bude tomu totiž 100 let, kdy se Panna Marie zjevila ve Fatimě.

neděli 28.5. v 9:00h oslavíme v  bazilice hejnickou poutní mši svatou ze svátku Navštívení Panny Marie. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Při této mariánské slavnosti bude udílena svátost biřmování.

V neděli 4. června bude slavnost Seslání Ducha svatého. V předvečer této slavnosti se věřícím doporučuje setrvávat v naléhavé modlitbě. Po modlitbě před spaním pak skončí doba velikonoční.

V neděli 11. června jste zváni do kostela Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce, kde bude slavena v 15:00 hod. slavnostní poutní mše svatá.

V neděli 18. června proběhne slavnost Těla a Krve Páně. Začneme mší svatou v 8:00hod. v Raspenavě, po skončení mše vyjde procesí s Nejsvětější svátostí, které pěšky dojde do hejnické baziliky. Během poutě se 4x zastavíme, přitom vždy požehnáme místu a lidem na něm žijícím. Mše svatá v hejnické bazilice bude okolo 11:00 hod. Na tuto pouť jste všichni co nejsrdečněji zváni!


Informace o koncertech a akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci MCDO a na webu. Adresa naší webové stránky je:

http://farnosthejnice.cz

Všem Vám přeji hodně milostí a darů Ducha svatého.

 

Váš farář

 

Pavel Andrš